Uutislistaukseen

Lahden yhteinen kirkkovaltuusto päätti mittavista kiinteistövähennyksistä – 11 000 neliöstä luovutaan vuoteen 2026 mennessä

Lahden yhteinen kirkkovaltuusto päätti keskiviikkona historiallisen mittavista kiinteistövähennyksistä. Kirkkovaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen vuoteen 2026 ulottuvan toimenpidesuunnitelman, jossa Lahden seurakuntayhtymä luopuu yhteensä kymmenestä kohteesta ja kaikkiaan noin 11 000 tilaneliöstä. Päätöksellä saavutetaan kiinteistötoimelle 700 000 euron vuotuinen kustannussäästö. Lisäksi kehitetään useita nykyisiä kohteita vastaamaan tämän päivän palvelutarpeita.

Kokouksessa päädyttiin äänestämään valtuutettu Vuokko Vänskän esittämän ja Pertti Arvajan kannattaman  muutosponnen takia. Ponsi koski Salpausselän seurakunnan alueella olevaa Jalkarannan seurakuntakotia. Vänskä esitti, että kiinteistöjä koskeva toimenpidesuunnitelma hyväksytään muuten, mutta Jalkarannan seurakuntakoti säilytetään. Vänskä perusteli muutosponttaan muun muassa sillä, että Salpausselän seurakunta on jo luopunut useista kerho- ja toimitiloistaan, ja että Jalkaranta jäisi muuten ilman seurakunnan omaa toimitilaa. Pohjaesitys voitti äänestyksen numeroin 40-6. 

Lahden seurakuntayhtymällä on vuosille 2019–2026 hyväksytty kiinteistösuunnitelma, jossa toiminta pyritään keskittämään kirkkoihin ja kappeleihin. Tavoitteena ovat terveet, esteettömät ja monipuoliset tilat. Ympäristö huomioidaan energiaratkaisuissa sekä elinkaariajattelussa.

Kiinteistösuunnitelman 2019–2026 toimenpidesuunnitelma


Kunnaksen seurakuntakoti

- käynnistetään kiinteistön myynti välittömästi
- toiminnan siirtämisestä keskustellaan kasvatustyön ja Joutjärven seurakunnan
kanssa

Kirkkokatu 7

- käynnistetään myynti välittömästi
- Keski-Lahden nuorisotyölle, kerhotoiminnalle ja varhaiskasvatukselle etsitään tilat ensisijaisesti Kirkkokatu 5:n tiloista
- partiot siirretään Vapaudenkatu 6 tai Ristinkirkkoon

Aliranta Nastolassa

- käynnistetään keskustelut purkamisesta tai myynnistä kaavoittajan ja museon kanssa
- ei siirrettävää toimintaa
- luovutaan 2021–2022

Upilan leirikeskus

- käynnistetään myynti välittömästi
- arvioidaan, onko aittojen siirtäminen Luomaniemeen mahdollista tai tarpeellista
- varhaisnuorten leirit siirretään Heinäsaareen ja Luomaniemeen
- rippileirit siirretään Siikaniemeen tai Luomaniemeen
- luovutaan 2022

Nastolan Arramaja

- käynnistetään alueen kehittämisen ja kiinteistön lohkomisneuvottelut Lahden kaupungin kaavoituksen ja maankäytön kanssa
- pyritään saamaan kiinteistölle muutama rantarakennuspaikka
- siirretään partioleirit muihin leirikeskuksiin
- luovutaan 2022

Metsäpellon seurakuntakoti

- käynnistetään kiinteistön kaavamuutos asuin- ja liiketoiminnan mahdollistavaksi alkuvuonna 2021
- käynnistetään kiinteistön myynti kaavamuutoksen valmistuessa
- etsitään kerhoille sopiva vuokratila alueelta Metsäpelto/Kiveriö
- siirretään osa kerhoista Mukkulan kirkolle ja Ankkurin seurakuntakodille
- siirretään kaste- ym. juhlatilaisuudet Kirkkokatu 5 ja Mukkulan kirkon tiloihin
- luovutaan 2023

Metsäniemen maja Nastolassa

- käynnistetään alueen kehittämisen ja kiinteistön kaavamuutos neuvottelut Lahden kaupungin kaavoituksen ja maankäytön kanssa
- pyritään saamaan kiinteistölle pari rakennuspaikkaa lisää
- partiot siirrettävissä Nastolan seurakuntatalolle tai Luomaniemeen
- luovutaan 2023

Jalkarannan seurakuntakoti

- käytetään kiinteistöä Salpausselän kirkon kehittämistoimenpiteiden aikana Salpausselän seurakunnan kirkkotilana ja toiminnan väistötilana
- käynnistetään kaavamuutosneuvottelut, kun Salpausselän kirkon toimenpiteiden valmistumisen aikataulu hahmottuu
- Salpausselän kirkon toimenpiteiden valmistuttua siirretään toiminta sinne
- kerhotoiminta voidaan siirtää monitoimitalo Jaloon tai muuhun vastaavaan tilaan
- luovutaan 2025

Harjunalustan seurakuntakoti

- käynnistetään kaavamuutos Salpausselän kirkon kehitystoimenpiteiden valmistumisen aikaan
- kiinteistö toimii työntekijöiden toimistotilana, nuorisotilana sekä juhlatilana Salpausselän kirkon toimenpiteiden valmistumiseen saakka
- siirretään toimisto- ja kerhotilat Metsäkankaalle kirkon toimenpiteiden valmistuttua
- luovutaan 2026

Liipolan seurakuntakeskus

- käytetään toistaiseksi Launeen seurakunnan suurena kirkkotilana
- käynnistetään neuvottelut kiinteistön kehittämisestä ja kaavamuutosvaihtoehdoista kaupungin ja museon kanssa
- käynnistetään suunnittelu Launeen seurakunnan tilaratkaisuvaihtoehdoista, joilla turvataan seurakunnalle riittävän suuri kirkkotila (300 henkilöä), tilat nuorisotyölle sekä Liipolan alueelle sopiva tilaratkaisu
- luovutaan 2026, mikäli Launeen seurakunnalle on saatu edellä mainitut tilat

Salpausselän kirkko

- käynnistetään Salpausselän kirkon rakennushistoriaselvityksen sekä kuntotutkimuksen laatiminen välittömästi
- käynnistetään tarvittavat kaavamuutosneuvottelut
- laaditaan selvitysten perusteella hankesuunnitelma alueen kirkollisen tilan säilyttämiseksi
- hankesuunnitelmassa esitetään vaihtoehdot kirkon korjaamiselle, uudisrakennukselle sekä näiden kustannuksille
- Salpausselän seurakunta tarvitsee kirkkotilan ja Metsäkankaan alueella tulee säilyä seurakuntatila suuren jäsenmäärän ja keskeisen sijainnin vuoksi
- kehitetään Salpausselän aluetta palvelevaksi seurakunnalliseksi tilaksi vuoden 2025 loppuun mennessä

Joutjärven kirkko

- kuntotutkimuksen laatiminen 2021
- käynnistetään kaavamuutosneuvottelut asuinrakennuksen irrottamiseksi omaksi kiinteistöksi ja parkkipaikan kaavan tarkistamiseksi
- käynnistetään neuvottelut kaavoittajan, rakennusvalvonnan ja museon kanssa kiinteistön kehittämiseksi
- kehitetään tiloja siten, että alakerran toiminta saadaan siirrettyä kirkkosalin viereen uudistettuihin tiloihin
- tehdään hankesuunnitelmat toimenpiteistä, joilla kirkolle saadaan terveelliset ja turvalliset tilat
- tilamäärää vähennetään nykyisestä vähintään 600 m2
- toiminta siirretään Ahtialan seurakuntakotiin toimenpiteiden ajaksi
- kehittäminen käyntiin heti ja toimenpiteet 2025–2026

Nastolan seurakuntatalo

- toimii Nastolan kirkkoa ja hautausmaata täydentävänä tilana tilaisuuksille, kahvituksille sekä juhlille
- asuintalo siirretään omaksi kiinteistöksi
- kiinteistöä kehitetään siten, että noin 30 % tiloista luovutaan ja saadaan kustannussäästöjä
- vaihtoehtona kustannussäästöjen saamiseksi on siirtää keskustan tiloista henkilöstöä Nastolan seurakuntatalon toimistotiloihin ja vuokraamalla keskustasta vapautuvaa tilaa ulkopuoliselle. Keskustan eli Vapaudenkatu 6 tai Kirkkokatu 5 tiloista saa paremman vuokran ja keskustan alueen tiloille on enemmän kysyntää.
- säästetään investointi ja korjauskustannuksia siirtämällä hautausmaan sosiaali- ja toimistotilat seurakuntatalolle vaiheittain vuodesta 2021 lähtien.
- ollaan valmiita muillekin kiinteistön kehittämisvaihtoehdoille, joissa tilamäärä ja kustannukset vähenevät mutta Nastolan seurakunnan toimintamahdollisuudet säilyvät
- tarkoituksena saada kiinteistön tilatehokkuutta parannettu ja kustannuksia säästettyä
- käynnistetään keskustelut kaavoittajan ja museon kanssa tulevina vuosina kiinteistön kehittämismahdollisuuksista, koska rakennus on kaavalla suojeltu.

Kirkkokatu 5

- sopeutetaan hallinnontilat etätyön mahdollistavaan tilatehokkuuden parantamiseen 3. ja 4. kerroksen osalta
- siirretään Nastolan seurakuntatalolle sellaisia työyksiköitä ja työntekijöitä, joiden työpaikka ei ole sijainnista riippuvainen
- siirretään Vapaudenkadun 2. kerroksesta toimintaa Kirkkokatu 5 kolmannen kerroksen vapautuviin tiloihin.
- vaihtoehtoisesti vuokrataan Kirkkokatu 5 tilat 3. kerroksesta ulkopuoliselle

Vapaudenkatu 6

- pidetään 3–5 kerrokset ulos vuokrattuna
- vapautetaan 2.kerroksesta tilaa vuokrattavaksi tiivistämällä hallinnon tiloja Kirkkokatu 5:ssä sekä siirtämässä osa työntekijöistä Nastolan seurakuntatalolle
- säilytetään Vapaudenkatu 6 katutason tilat oman toiminnan käytössä

Hautausmaat

- Nastolan hautausmaan sosiaali- ja toimistotilojen siirtämisellä seurakuntatalolle saadaan n. 26 000 euron kustannussäästö ja 144 m2 tilasäästö.
- Mustankallion hautausmaan huoltorakennuksen uudistamisella saadaan 75–100 m2 tilavähennys nykyiseen rakennukseen verrattuna
- Levon kasvihuoneen purkamisella saadaan 750 m2 tilamäärän vähennys sekä noin 10 000 euron kustannussäästö.

Ankkurin seurakuntakoti

- Ankkurin seurakuntakoti säilytetään toistaiseksi tasaamaan Metsäpellon seurakuntakodista ja Kirkkokatu 7 tiloista luopumisen vaikutuksia
- seurataan Ankkurin seurakuntakodin käyttöasteen kehittymistä ja jos se jää tulevina vuosina jatkuvasti kiinteistösuunnitelman tavoitteista lisätään se luovuttavien listalle

Ahtialan seurakuntakeskus

- Ahtilan seurakuntakeskus ei ole luovuttavien kiinteistöjen listalla
- tutkitaan mahdollisuutta vuokrata kerhopäädyn tiloja ulkopuoliselle tilakustannusten pienentämiseksi ja tulojen lisäämiseksi
- Ahtialan seurakuntakeskuksen käyttöaste pyritään nostamaan kiinteistösuunnitelman tavoitteiden mukaiseksi
-ellei seurakuntakeskuksen käyttöastetta saada tavoitteiden mukaiseksi, harkitaan
kiinteistöstä luopumista uudelleen

Valtuusto päätti myös talousarviosta vuodelle 2021

Kirkkovaltuusto hyväksyi Lahden seurakuntayhtymälle talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Seurakunnissa osallistutaan vuonna 2021 vilkkaasti Lahden ympäristöpääkaupunkivuoteen omilla ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestettävillä tapahtumilla. Sähköisiä palveluita vahvistetaan ja striimaustoimintaa kehitetään edelleen. Sovittuja kiinteistövähennyksiä ja kiinteistöjen kehittämistä edistetään, ja Lahden seurakunnissa on lisäksi alkamassa hallintorakennetta koskeva selvitys. Seurakuntien ja yhteisten työmuotojen yhteinen tavoite on ”Kirkko on enemmän – usko Jeesukseen pelastaa”.

Ensi vuoden toimintatuotoiksi arvioidaan 4,8 miljoonaa euroa ja toimintakuluiksi 20,9 miljoonaa euroa. Kirkollisverojen tuotoiksi ennakoidaan 17 miljoonaa euroa ja valtionrahoitusosuudeksi 2,3 miljoonaa euroa. Investointeja tehdään vuonna 2021 korkeintaan 1,3 miljoonalla eurolla, joista suurimpina Ristinkirkon kunnostustyöt, Mustankallion hautausmaan huoltorakennus ja Mukkulan kirkon julkisivun korjaus.

Hallintojohtaja Pasi Mäkelä esitteli kirkkovaltuustolle myös kuluvan talousarviovuoden tilannetta. Kuluvasta vuodesta on tulossa selvästi ylijäämäinen. ”Toimintakulut ovat pudonneet koronavirusepidemian aiheuttamien toimintakatkojen takia. Valtiokonttorilta saatiin kustannustukea, ja myös Kirkkohallitukselta on saatu suoraa toiminta-avustusta. Vielä keväällä pelättiin, että kirkollisverotulot romahtavat, mutta koronavuoden aiheuttamien lomautuksien vaikutus jäi lopulta pieneksi. Näistä syistä toimintakate näyttää tällä hetkellä todella hyvältä.” Valtuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvioon 30 400 euron lisämäärärahan.

16.12.2020 21.40