Uutislistaukseen

Uusi avioliittolaki voimaan, kirkkoherrat noudattavat piispan ohjeita

27.2.2017 15.19

Eduskunnan hyväksymä avioliittolainmuutos astuu voimaan 1.3. Se mahdollistaa avioliiton samaa sukupuolta olevien kesken. Laki koskee siviilivihkimisiä, eikä kirkolla ole velvoitetta vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.

Kirkolliskokous määritteli marraskuussa 2015, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Piispainkokous totesi viime elokuussa, että papin oikeus vihkiä kirkolliseen avioliittoon ei muutu, vaikka avioliittolaki muuttuu.

Kirkon jäsenillä, papistolla ja piispoillakin on keskenään erilaisia käsityksiä siitä, mihin suuntaan kirkon tulisi edetä avioliittokysymyksessä. Osa tahtoo muuttaa kirkon avioliittokäsitystä, osa pitäytyä nykyisessä.

Jotkut papit ovat ilmoittaneet vihkivänsä ohjeista huolimatta samaa sukupuolta olevia pareja. Tällainen vihkiminen on pätevä: vihittävistä tulee aviopuolisoita. Tuomiokapituli ratkaisee mahdolliset seuraamukset vihkineelle papille piispan ohjeiden ohittamisesta.

Asiaan ottanee kantaa myös toukokuinen kirkolliskokous. Viisitoista kirkolliskokousedustajaa ehdottaa kirkolliskokoukselle kirkon avioliittokäsityksen laajentamista.
Aloitteessa esitetään, että kirkollinen avioliittoon vihkiminen olisi mahdollinen myös samaa sukupuolta oleville pareille. Yksittäistä pappia ei kuitenkaan velvoitettaisi vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, mikäli se on vastoin hänen omaa avioliittokäsitystään.
Lahden, Hollolan ja Heinolan seurakunnissa on uudesta avioliittolaista käyty keskusteluja työntekijöiden kokoontumissa. Seurakunnissa vallitsee kirkkoherrojen kesken yhteinen linja, että ohi kirkolliskokouksen päätösten tai piispan ohjeistuksen ei toimita.

- Kysymys samaa sukupuolta olevien vihkimisestä on herkkä, vaikea ja jakava asia kirkossamme, joten on parasta toimia kirkolliskokouksen päätösten mukaisesti, toteaa Hannes Walliin, Joutjärven seurakunnan kirkkoherra.

Samoin kertoo Heinolan seurakunnan kirkkoherra Simo-Pekka Rantala.

- Heinolan seurakunnassa toimitaan  Mikkelin hiippakunnan piispan ohjeiden mukaan. Piispa on pitänyt papistolle keskustelutilaisuuden asiasta, ja seurakunnan papit noudattavat piispan ohjeistusta eivätkä vihi samaa sukupuolta olevia pareja.

Salpausselän seurakunnassa asiaa käsitellään useampaankin kertaan. Aihe on ollut esillä viikoittaisessa työntekijäkokouksessa.

- Lähtökohtana  on, että noudatamme kirkolliskokouksen, piispainkokouksen ja piispa Matti Revon linjauksia Sari Kuirinlahti, Salpausselän kirkkoherra.

Salpausselällä käydään keskustelua myös seurakuntalaisten kanssa. Kirkossa on sunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeisillä kahveilla tapana puhua ajankohtaisista asioista.

- Meillä oli yhteinen keskustelu tästä aihepiiristä kirkkokahvilla. Keskustelu sujui hyvässä hengessä ja osoittautui erittäin tarpeelliseksi. Toivoisimme, että myös seksuaalivähemmistöjen edustajat tulisivat rohkeasti paikalle, jotta seurakuntamme jäsenet saisivat mahdollisuuden tutustua ja tottua toisiinsa – jopa ystävystyä. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan yhteiseen messuun ja sen jälkeiseen keskusteluun, kutsuu kirkkoherra Sari Kuirinlahti.

Salpausselän seurakuntaneuvosto käsitteli kokouksessaan helmikuun lopulla samaa sukupuolta olevien parien avioliittoja.  Seurakuntaneuvosto päätti, että kirkon virallisen linjan mukaisesti Salpausselän seurakunnassa ei vihitä eikä siunata samaa sukupuolta olevien parien avioliittoja. Äänestyksen jälkeen seurakuntaneuvosto jää odottamaan tuomiokapitulin linjausta siitä, voidaanko seurakunnan tiloja antaa kaikkien parien hääjuhlia varten.

 Samassa kokouksessa seurakuntaneuvosto päätti äänestyksen jälkeen, ettei sateenkaarimessua järjestetä Salpausselän seurakunnassa. Seurakuntaneuvoston jäsenistä viisi äänesti sateenkaarimessun puolesta ja seitsemän vastaan.

Tampereen hiippakunnissa on kirkolliskokouksen toiveen mukaisesti järjestetty kunnioittavan keskustelun tapaamisia. Ajatus on, että avioliitosta eri tavalla kirkossa ajattelevat voisivat käydä rakentavaa keskustelua ja ymmärtää toisiaan. Kunnioittavan keskustelun tilaisuuksissa on ollut osallistujia ympäri rovastikuntaa.

- Seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä on rohkaistu osallistumaan ja heitä on osallistunut kunnioittavan keskustelun tilaisuuksiin sukupuolineutraalista avioliitosta, sanoo Launeen kirkkoherra Heikki Pelkonen.

Laura Visapää