Lahden seurakuntayhtymän ja seurakuntien virallinen ilmoitustaulu

Lahden seurakuntayhtymän ja seurakuntien päätösten nähtävänä olo on siirtynyt yleiseen tietoverkkoon 1.7.2023 alkaen. Verkkosivuilla julkaistaan hallintoelinten ja viranhaltijoiden muutoksenhakukelpoiset päätökset.

Kirkkolain 10 luvun 23 §:n mukaan pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjojen ja esityslistojen nähtävänä olo

Lahden seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisten johtokuntien sekä seurakuntien seurakuntaneuvostojen esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävänä sähköisessä päätösarkistossa.

Hallintoelinten esityslistat julkaistaan 5-7 päivää ennen ilmoitettua kokouspäivää. Esityslistoissa ja pöytäkirjoissa ilmoitetaan, milloin pöytäkirjat tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä julkisessa tietoverkossa.

Jos esityslistasta tai pöytäkirjasta puuttuu pykälä tai liite, se sisältää asioita, joita ei julkaista (Julkisuuslaki 621/1999 § 24) kuten:

  • henkilöön liittyvä yksityinen asia
  • yksityisyyden suojaan liittyvä asia
  • sisäinen määräys
  • valmistelussa oleva asia
  • salassa pidettävä asia

Muutoksenhakukelpoisten päätösten muutoksenhakuaika alkaa, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Muutoksenhakuaika on joko 21 päivää tai 37 päivää riippuen päätöksestä.

Hallintoelinten kokouspäivät

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät

Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Kutsu kirkkovaltuuston kokoukseen julkaistaan viikkoa ennen kutakin kokousta.

Yhteisen kirkkovaltuuston seuraava kokous on 25.9.2024.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivät

Yhteisten johtokuntien kokouspäivät

Joutjärven seurakuntaneuvoston kokouspäivät

Keski-Lahden seurakuntaneuvoston kokouspäivät

Launeen seurakuntaneuvoston kokouspäivät

Nastolan seurakuntaneuvoston kokouspäivät

Salpausselän seurakuntaneuvoston kokouspäivät

Viranhaltijapäätösten nähtävänä olo

Hallintojohtajan, hautaustoimen päällikön, kiinteistöpäällikön, talouspäällikön, diakonian ja sairaalasielunhoidon johtajan, kasvatuksen ja perheasioiden johtajan ja kirkkoherrojen muutoksenhakukelpoiset päätökset ovat nähtävänä päätöspäivästä lukien 21 päivän ajan sähköisessä päätösarkistossa.

Kirkkohallituksen ja valitusviranomaisten päätökset

Lisäksi tällä ilmoitustaululla julkaistaan kirkkohallituksen kirkollisia rakennuksia koskevat lupapäätökset (Kirkkolaki 3 luku 21 §) sekä valitusviranomaisten kuten hallinto-oikeuden päätökset niihin liittyvine valitusosoituksineen (Kirkkolaki 10 luku 23 § 3 momentti).

Työpaikat

Lahden seurakuntayhtymän ja seurakuntien virkojen ja tehtävien hakuilmoitukset: Avoimet työpaikat.

Lain evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta (viranhaltijalaki) 2 luvun 8 §:n mukaan virkasuhteeseen otetaan julkisella hakumenettelyllä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu yleisessä tietoverkossa.