Hallintoelimet

Yhteinen kirkkovaltuusto

Ylintä päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kirkollisvaaleissa. Yhteisessä kirkkovaltuustossa on 51 jäsentä, jotka valitaan kustakin paikallisseurakunnasta niiden väkiluvun mukaisessa suhteessa.

Yhteisen kirkkovaltuuston tärkeimpiä käsiteltäviä asioita ovat yhteisen strategian ja toiminnan painopisteiden linjaaminen, toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen toimintavuodeksi kerrallaan ja toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen kuluneelta vuodelta. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto päättää eräistä lainsäädännössä sille yksinoikeudella kuuluvista asioista, esimerkiksi kiinteistöjen myynnistä ja uusien virkojen perustamisesta.

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu keskimäärin 4 kertaa vuodessa. Se käsittelee asioita yhteisen kirkkoneuvoston valmistelun ja esityksen perusteella. Kirkkovaltuuston kokouksessa puhetta johtaa valtuutettujen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja. Puheenjohtaja valitaan vuoron perään kunkin paikallisseurakunnan edustajista.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokoonpanon löydät täältä.

Tästä linkistä löydät kokousten esityslistat ja pöytäkirjat.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, ja on siten seurakuntayhtymän toimeenpanoelin, joka johtaa yleisesti seurakuntayhtymän toimintaa ja hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa. Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu 11 jäsentä, jotka yhteinen kirkkovaltuusto nimeää ja puheenjohtajana toimii tuomiokapitulin määräämä paikallisseurakunnan kirkkoherra. Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu keskimäärin 10 kertaa vuodessa ja käsittelee ja päättää asiat, joissa toimivalta ei kuulu yhteiselle kirkkovaltuustolle eikä toimivaltaa ole siirretty muidenkaan hallintoelinten tai virkamiesten vastuulle.

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioista esittelyn perusteella. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksia varten laaditaan esityslista, joka toimitetaan hyvissä ajoin ennen kokousta jäsenille tutustuttavaksi. Esityslista sisältää päätettäväksi tulevien asioiden esittelyn, päätösesityksen ja sen perustelut. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpanon löydät täältä.

Tästä linkistä löydät kokousten esityslistat ja pöytäkirjat.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Johtokunnat ja toimikunnat

Seurakuntayhtymän vastuulle annettujen tehtävien hoitamiseksi yhteinen kirkkoneuvosto on nimennyt kaksi johtokuntaa: diakonian ja sairaalasielunhoidon johtokunnan sekä kasvatuksen ja perheasioiden johtokunnan. Johtokunnat avustavat yhteistä kirkkoneuvostoa johtokuntien toimialaan kuuluvien asioiden johtamisessa, valmistelussa ja täytäntöönpanossa. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto on nimennyt kiinteistötoimikunnan ja viestintätoimikunnan avustamaan yhteistä kirkkoneuvostoa omaan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelussa ja täytäntöönpanossa.

Johtokunnat työskentelevät vastaavan periaatteen mukaan kuin mitä edellä on sanottu yhteisestä kirkkoneuvostosta. Johtokuntien puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkovaltuuston siihen nimeämä johtokunnan jäsen. Asioiden esittelijänä toimii ao. työalan johtaja tai joku muu viranhaltija.

Johto- ja toimikuntien kokoonpanot löydät täältä.

Seurakuntaneuvostot

Seurakunnan päätösvaltaa käyttää joka neljäs vuosi kirkollisvaaleilla valittu seurakuntaneuvosto, jossa on 14−16 jäsentä seurakunnan väkiluvusta riippuen.

Seurakuntaneuvostot kokoontuvat käsittelemään seurakunnan asioita keskimäärin kerran kuukaudessa. Kokouksessa puhetta johtaa virkansa puolesta seurakunnan kirkkoherra.

Seurakuntaneuvostojen kokoonpanot löydät täältä.

Tästä linkistä löydät seurakuntaneuvostojen esityslistat ja pöytäkirjat.Linkki avautuu uudessa välilehdessä